Juridiskais birojs „DTE” ir apņēmības pilns sniegt kvalitatīvu juridisko palīdzību, kas vērsta uz klientu mērķu sasniegšanu. Nodrošinām efektīvu un profesionālu lietas juridisko risinājumu, izmantojot individuālu pieeju un iedziļinoties problēmas būtībā.

 • Darba tiesības

  • konsultācijas darba tiesību jautājumos (darba strīdi, darba tiesisko attiecību pārtraukšana, darba samaksa u.c.);
  • dokumentu (darba līgumi, rīkojumi u.c.) izvērtēšana un sagatavošana atbilstoši konkrētajai situācijai;
  • klientu pārstāvība Valsts darba inspekcijā;
  • darba strīdu risināšana pirmstiesas un tiesas procesos.
 • Saistību tiesības

  • līgumu sagatavošana – pirkuma, nomas, īres, dāvinājuma, aizdevuma, patapinājuma u.c. līgumi;
  • līgumu izvērtēšana, rediģēšana un konsultācijas par jau noslēgtajiem līgumiem;
  • līgumu sastādīšana pēc klienta pieprasījuma;
  • strīdu situāciju, kuras radušās no saistību tiesībām, risināšana un konsultāciju sniegšana.
 • Komerctiesības

  • juridiskais atbalsts un dokumentu sagatavošana uzņēmuma dibināšanai;
  • palīdzība uzņēmuma reorganizācijas procesos (apvienošana, sadalīšana, pārveidošana);
  • dokumentu sagatavošana uzņēmuma likvidācijas procesā.
 • Nekustamā īpašuma tiesības

  • pārstāvība un konsultācijas ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos;
  • konsultācijas un dokumentu sagatavošana dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jautājumos;
  • konsultācijas un dokumentu sagatavošana iegādājoties vai pārdodot nekustamo īpašumu;
  • pārstāvība un konsultācijas nomas un īres darījumos.
 • Ģimenes tiesības

  • konsultācijas laulības šķiršanas lietās un prasības pieteikumu sagatavošana;
  • konsultācijas par laulāto mantas sadali un dokumentu sagatavošana;
  • konsultācijas bērnu aizbildniecības un aizgādības jautājumos;
  • konsultācijas un dokumentu sagatavošana uzturlīdzekļu lietās.
 • Darba aizsardzība

  • konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, tai skaitā par nelaimes gadījumiem darbā;
  • ievadapmācības un darba aizsardzības instruktāžu sagatavošana;
  • darba aizsardzības dokumentu audits.
 • Administratīvais process

  • pārstāvība administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs;
  • pārstāvība administratīvajā procesā tiesā;
  • iesniegumu, sūdzību u.c. dokumentu sagatavošana;
  • administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana;
  • administratīvo tiesu nolēmumu pārsūdzēšana.
 • Pārstāvība tiesā

  • konsultācijas par tiesvedības procesu;
  • dokumentu sagatavošana prasības celšanai;
  • nepieciešamo dokumentu sagatavošana tiesvedības ietvaros;
  • klientu pārstāvība tiesvedības procesā;
  • apelācijas un kasācijas sūdzību sagatavošana.

© Diāna Grīnberga

Visas tiesības aizsargātas.